Members

it

Slovak National Committee for FEANI

 

ZSVTS - ASSOCIATION OF SLOVAK SCIENTIFIC
AND TECHNOLOGICAL SOCIETIES   

Kocel'ova 15,
815 94 Bratislava
Slovak Republic
Tel. : + 421 2 5020 7649
Fax : + 421 2 5020 7656
Email: 
zsvts@zsvts.sk   
www.zsvts.sk


President: Prof. Du
šan PETRÁŠ, M. Eng, PhD., EUR ING
Tel: + 421 2 5020 7649
Fax: + 421 2 5020 7656
Email zsvts@zsvts.sk


Secretary General: dipl.Ing. Anton BITTNER, MBA
Email bittner@zsvts.sk


Adhesion: 1995
Declared Engineers: 19.500
Number of EUR INGs: 125 (January 2017)


The Association of Slovak Scientific and Technological Societies, ZSVTS, is an independent voluntary union of independent scientific and technological specialized organisations whose activities have union-professional qualities and are based on the principles of self-financing.
The main purpose of the ZSVTS is by means of modern methods to implement scientific-technological progress, to develop, spread and confront the opinions of specialists and scientists.
The ZSTVS has 44 organisations, i.e. - 42 specialized societies  and  2 regional coordination centres.
The ZSVTS is through its specialized societies represented since many year in 25 international non-governmental organizations all over the world.
One of the major ZSVTS projects at present are activities focused on the accreditation of technical study programmes in accordance with the EUR-ACE standards.

 

MEMBER ASSOCIATIONS of ZSVTS

Asociácia technických diagnostikov SR
(Association of Technical Diagnostics in Slovak Republic)
ATD, TU Košice, Letná 9, 042 00 Košice, Slovak Republic
tel.: +421 55 905 200 150
e-mail: atdsr.petkova@gmail.com 

 

Drevársky kongres  (Slovak Timber Association)
DF TU, T. G. Masaryka 2117/24, 960 53  Zvolen, Slovak Republic
tel.: +421 45 5206 438    
e-mail: 
sujova@tuzvo.sk         

 

Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie
(Informatic Society for Enginering and Education)
ISVaV, Vysoká škola DTI, Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom, Slovak Republic
tel.: +421 911 066 509
e-mail: lucia.kristofiakova@gmail.com         

 

Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie
(Slovak Association of Cable Telecommunications)
Koceľova 15, 815 94 Bratislava, Slovak Republic
tel.: +421 2 5542 1936
e-mail: 
sakt@sakt.sk 
http: www.sakt.sk

 

Slovenská asociácia strojných inžinierov (Slovak Association of Mechanical Engineers)
SASI, SjF STU, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava, Slovak Republic
tel.: +421 2 5296 1457
e-mail: marian.tolnay@stuba.sk

 

Slovenská banícka spoločnost' (Slovak Mining Society)
ABS, Kukučínova 8 , 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic
tel.: +421 48 4112 746 
e-mail: 
blast.mine@stonline.sk
http: www.blastmine.sk   
   

Slovenská cestná spoločnosť (Slovak Road Society)
SCS, Koceľova 15, 815 94 Bratislava, Slovak Republic
tel.: +421 911 749 626
e-mail: predseda@cestnapol.sk
http: www.cestnaspol.sk

 

Slovenská elektrotechnická spoločnost' (Slovak Electrotechnical Society)
SES, VÚS, Zvolenská cesta 20, 975 90 Banská Bystrica, Slovak Republic
tel.: +421 48 2989 126   
e-mail: jan.tuska@vus.sk
http: www.ses.vus.sk       
 

 

Slovenská lesnícka spoločnosť (Slovak Forestry Society)
SLS, Ing. Stanislav Martinický, CSc., Ul. 9.mája 110/10, 960 01 Zvolen, Slovak Republic
tel.: +421 908 543 010

e-mail: martinicky.sls@gmail.com
 

 

Slovenská magnetická spoločnosť (Slovak Magnetic Society)
SMAGS, Južná trieda 2/A, 040 01 Košice, Slovak Republic
tel.: +421 907 379 841
e-mail: rastislav.varga@upjs.sk

 

Slovenská metrologická spoločnosť (Slovak Metrological Society)
SMS, Geologická 1, 822 11 Bratislava, Slovak Republic
tel.: +421 905 532 123
e-mail: predseda@metrolog.sk
http: metrolog.sk   

 

Slovenská nukleárna spoločnosť (Slovak Nuclear Society)
SNUS, Okružná 5, 918 64 Trnava, Slovak Republic
tel: +421 917 753 295
e-mail: juraj.klepac@gmail.com
http: www.snus.sk

 

Slovenská pol'nohospodárska vedeckotechnická spoločnost'
(Slovak Scientific and Technological Society in Agriculture)
SPVTS, Koceľova 15, 815 94 Bratislava, Slovak Republic
tel.: +421 903 177 438
e-mail: 
lubomir.horvath@atpublishing.sk

 

Slovenská potravinárska spoločnost' (Slovak Food Society)
SPS, SPU, Trieda A.Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovak Republic
tel.: +421 902 314 333 
e-mail:
vladimir.vietoris@uniag.sk

 

Slovenská rastlinolekárska spoločnosť (Slovak Plant Society)
SRS, SPU, Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovak Republic
tel.: +421 915 386 052  
e-mail: srs@srsweb.sk
http: www.srsweb.sk

 

Slovenská silikátová vedeckotechnická spoločnost'
(Slovak Silicate Scientific and Technological Society)
SSiVTS, ÚACH SAV, Dúbravská cesta 9, 842 36 Bratislava, Slovak Republic
tel.: +421 2 5941 403  
e-mail: uachsajg@savba.sk      
http: www.sss.sav.sk

 

Slovenská sklárska spoločnost' (Slovak Glass Society)
SSS, Sklárska 117, 020 61 Lenické Rovne, Slovak Republic    
tel.: +421 903 221 678
e-mail: psimurka@gmail.com    
http: www.slovenskasklarskaspolocnost.sk

 

Slovenská spektroskopická spoločnost' (Slovak Spectroscopic Society)
SSpS, Mlynská dolina G, 842 15 Bratislava, Slovak Republic
tel.: +421 2 6029 1167
e-mail: marcel.miglierini@stuba.sk    
http: www.spectroskopia.sk

 

Slovenská spoločnost' aplikovanej kybernetiky a informatiky
(Slovak Society of Applied Cybernetics and Informatics)
SSAKI, TUKE, Letná 9, 042 00 Košice, Slovak Republic
tel.: +421 907 248 989 
e-mail: 
milan.sujansky@tuke.sk 

 

Slovenská spoločnost' geodetov a kartografov 
(Slovak Society of Geodesy and Cartography)
SSGK, Koceľova 15, 815 94  Bratislava, Slovak Republic
tel.: +421 903 406 504
e-mail: ssgk@ssgk.sk 
http: www.ssgk.sk     

Slovenská spoločnost' pre kvalitu (Slovak Society for Quality)
SSK, Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, Slovak Republic
tel.: +421 903 440 264
e-mail: ssk@ssk.sk       
http: www.ssk.sk            

 

Slovenská spoločnosť pre oceľové konštrukcie (Slovak Association of Steel Structures)
SSOK, Koceľova 15, 815 94  Bratislava, Slovak Republic
tel: +421 2 5297 4378 
e-mail: martin.magura@stuba.sk

 

Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy (Slovak Society for Superficials Adjustment)
SSPU, Radlinského 9, 812 37  Bratislava, Slovak Republic
tel.: +421 2 5932 5468
e-mail: jan.hives@stuba.sk
http: www.sspu.sk            

 

Slovenská spoločnosť pre technickú normalizáciu
(Slovak Society for Technical Normalization)
SSTN, Koceľova 15, 815 94  Bratislava, Slovak Republic
tel: +421 2 6029 4466 
e-mail: btusova@gmail.sk

 

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
(Slovak Society for Environmental Technology)
SSTP, Koceľova 15, 815 94  Bratislava, Slovak Republic
tel.: +421 2 5556 7748
e-mail: sstp@zsvts.sk
http: www.sstp.sk

 

Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie prace
(Slovak society for Blasting and Boring Technology)
SSTVP, ČSA 25, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic
tel.: +421 48 4112 746
e-mail: sstvp@sstvp.sk
http: www.sstvp.sk

 

Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku (Slovak Society of Tribology)
SSTT, Koceľova 15, 815 94 Bratislava, Slovak Republic
tel.: +421 2 5020 7624
e-mail: tribologia@centrum.sk
http: www.intertribo.sk

 

Slovenská spoločnost' pre životné prostredie (Slovak Society of Environment)
SSŽP, RNDr. Miroslav Rusko, Hlavná 63, 919 25 Šúrovce, Slovak Republic
tel: +421 905 365 519
e-mail: mirorusko@centrum.sk

 

Slovenská spoločnost' priemyselnej chémie (Slovak Society of Industrial Chemistry)
SSPCH, FCHPT STU BA, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, Slovak Republic  
tel.: +421 918 674 446
e-mail: ivan.hudec@stuba.sk 

 

Slovenská spoločnosť propagácie vedy a techniky
(Slovak Society for Propagating of Science and Technology)
SSPVT, Risk Consult, Račianska72, 831 02 Bratislava, Slovak Republic  
tel.: +421 2 4446 0583 
e-mail: jan.lesinsky@stuba.sk

 

Slovenská spoločnosť údržby (Slovak Maintenance Society)
SSÚ, Koceľova 15, 815 94 Bratislava, Slovak Republic  
tel.: +421 903 682 207
e-mail: Lepies.kocelova@mail.t-com.sk
http: www.udrzba.sk

 

Slovenská stavebná vedeckotechnická spoločnost' 
(Slovak Civil Engineering Scientific-Technological Society)
SStVTS, Kocel'ova 15, 815 94 Bratislava, Slovak Republic
tel.: +421 915 241 438
e-mail: stav@zsvts.sk

 

Slovenská strojárska spoločnost' (Slovak Mechanical Engineering Society)SSS, Fak.špeciálnej techniky TU Alex. Dubčeka, Študentská 1, 911 50 Trenčín, Slovak Republic  
tel.: +421 32 7400 255
e-mail:  majerik.jozef@gmail.com

 

Slovenská svetelnotechnická spoločnosť
(Slovak Society for Light and Sound Technology)
SSTS, FEI STU BA, lkovičova 3, 812 19 Bratislava, Slovak Republic  
tel.: +421 903 455 035
e-mail: dionyz.gasparovsky@stuba.sk
http: ssts.sk

 

Slovenská textilná, odevná a kožiarska vedeckotechnická spoločnost'  
(Slovak Textile, Clothing and Leather Processing Scientific Technological Society)
STOK VTS, Ing. Vojtech Váry, Račianska 18, 831 04  Bratislava, Slovak Republic
e-mail: vary01@stonline.sk
 

Slovenská vákuová spoločnosť (Slovak Society for Vacuum technology)
SVS,  lkovičova 3, 812 19 Bratislava, Slovak Republic  
tel.: +421 917 451 533
e-mail: 
marian.vesely@stuba.sk


Slovenská vedeckotechnická spoločnost' dopravy
(Slovak Transport Scientific Technological Society)
SVTS-D, Koceľova 15, 815 94 Bratislava, Slovak Republic
tel.: +421 905 738 687
e-mail:
  milan.klubal@seznam.cz
http: www.svts-doprava.utc.sk     

 

Slovenská vodohospodárska spoločnost' (Slovak Water Management Society)
SVHS, Kocel'ova 15, 815 94 Bratislava, Slovak Republic
tel. : +421 905 965 515
e-mail:
 hucko@vuvh.sk

Slovenská zváračská spoločnosť (Slovak Welding Society)
SVHS, Kocel'ova 15, 815 94 Bratislava, Slovak Republic
tel.: +421 2 4924 6648
e-mail:
 szs@centrum.sk
http: www.szswelding.sk    

 

Slovenský komitét pre vedecké riadenie ZSVTS
(Slovak Committee for Scientific Managment)
SKVR ZSVTS, Kocel'ova 15, 815 94 Bratislava, Slovak Republic
tel.: +421 903 286 883
e-mail: molnar.pav@gmail.com

Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku
(Slovak Union for Cooling and Air Condition Technique)
SZCHKT, Hlavná 325, 900 41 Rovinka, Slovak Republic
tel.: +421 2 4564 6971
e-mail: szchkt@szchkt.sk 
http: 
www.szchkt.org

 

Spoločnosť pre uplatňovanie žien vo vede a technike na Slovensku
(Society of Women in Science and Technology in Slovakia)
SUŽVTS, Gaštanová 2, 010 07 Žilina, Slovak Republic
tel.: +421 910 946 792
e-mail: behulova.anna@gmail.sk 

 

Územné koordinačné centrum ZSVTS Banská Bystrica
(Regional Coordination Centre ZSVTS Banska Bystrica)
ÚKC ZSVTS BB, Kukučínova 8, 974 00 Banská Bystrica, Slovak Republic
Tel.: +421 907 037 360
e-mail: kamil.cejpek@gmail.com

 

Územné koordinačné centrum ZSVTS Košice
(Regional Coordination Centre ZSVTS Kosice)
ÚKC ZSVTS KE, Gogoľova 8, 040 01 Košice, 1 Slovak Republic
Tel.: +421 905 986 562
e-mail: 
ukcke@zoznam.sk